Privātuma politika

Datu aizsardzības politika

Pārzinis un kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kongs” (turpmāk – Kongs), vienotās reģistrācijas Nr. 43603006320, juridiskā adrese Jelgava, Raiņa iela 17, LV-3001, Latvija.

Kongs kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos info@husis.lv Gadījumos, kad Kongs apstrādā Jūsu personas datus, jums ir tiesības uzdot jautājumus, kas saistīti ar Jūs personas datu apstrādi, sūtot pieprasījumu uz norādīto kontaktinfomāciju vai vēršoties personīgi Kongs birojā Jelgava, Raiņa iela 17, LV-3001, Latvija.

Personas datu apstrādes nolūki

Apstrādājot personas datus Kongs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecibā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

Šī datu aizsardzības politika izskaidro, kā Kongs apstrādā fiziskas personas datus un kā nodrošina datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Kongs datu aizsardzības politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Kongs. 

Kongs apstrādā tādus personas datus, kas tieši saņemti no datu subjekta (t.i., persona, kas iesniegusi personas datus) vai netieši (ar korporatīvajiem klientiem). Netieši saņemtie personas dati tiek apstrādāti tikai tad, ja Kongs jāapstrādā personas dati, lai sniegtu pakalpojumu līgumsaistību ietvaros, piemēram, kontaktēšanās ar korporatīvo klientu, un tml.

Kongs personas datu apstrādes nolūki:

 • Pakalpojumu sniegšanai līgumsaistību ietvaros (t.sk. konta izveide www.husis.pro mājas lapā pirkuma iegādei, kas nodrošina rēķina nosūtīšanu, saziņu, preču piegādi, u.c. ar preces iegādi nepieciešamo datu apstrādi);
 • Pieteikumu apstrāde patēriņa kredīta saņemšanai;
 • Darījumu datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”;
 • Informācijas apstrādei, kas tiek iesniegta no datu subjekta, lai parakstītos www.husis.pro e-pasta ziņojumu un jaunumu saņemšanai;
 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;
 • Personāla atlasei un vadībai;
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Kongs var būt pārzinis dažādās datu apstrādes darbībās. Lai nodrošinātu datu subjektu tiesības uz privātumu, Kongs ievēro konfidencialitātes principus un stingri ierobežo personas datu izpaušanu. Vienīgi Kongs pilnvarotās personas ir tiesīgas mainīt un apstrādāt personas datus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Kongs var apstrādāt informāciju par personas pieteikumu patēriņa kredīta saņemšanai (turpmāk – līzinga dati). Līzinga dati var iekļaut datus par jūsu nodarbinātību, ģimenes stāvokli, informāciju par maksātspēju un citus datus. Līzinga dati tiek apstrādāti tikai, lai sazinātos ar patēriņa kredītu uzņēmumiem par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai samaksātu par nopirktajām precēm gadījumā, ja izvēlēsities atliktā maksājuma iespēju. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm (tas ir, valstis ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Līgumsaistību izpildei;
 • Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei.

Personas datu glabāšanas ilgums

Kongs glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei (t.sk, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums un/vai izdarīts pakalpojuma pieteikums);
 • līdz piekrišanas atcelšanai, bet ne ilgāk kā 1 gadu no piekrišanas saņemšanas brīža;
 • līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam termiņam datu uzglabāšanas un apstrādes termiņam vai līdz termiņam, kurā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses un tiesības (piemēram, iesniegt iebildumus un/vai celt prasību tiesā);
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Likumu “Par grāmatvedību”, Darba likumu, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, u.c.);
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad nepastāv neviens no šajā punktā norādītajiem apstākļiem, datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

Sīkdatnes

Kongs savā mājas lapā izmanto Sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas tīmekļa vietnes lietotāja ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja ierīci. Atkārtoti apmeklējot Kongs tīmekļa vietnes un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas tīmekļa vietnes sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. 

Kongs izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai
 • statistikas datu iegūšanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, vietnē pavadīto laiku 
 • tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai

Serveri, kuros izvietotas Kongs tīmekļa vietnes, reģistrē tīmekļa vietnes apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Kongs leģitīmā interese.

Trešo personu sīkdatnes

Kongs mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, kā, piemēram, google analytics. 

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies Eiropas Savienības (ES) – Amerikas Savienoto Valstu (ASV) Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekta tiesības

Datu subjekta tiesības attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Kongs un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Kongs interneta vietnē, nodrošinātajās informācijas sistēmās, papīra formātā vai telefoniski. Datu subjektam ir šādas tiesības: 

 • sazināties ar mums, gadījumos, kad Jums ir jautājumi par Jūsu datu administrēšanu, rakstot uz info@husis.lv vai personīgi birojā Jelgava, Raiņa iela 17, LV-3001, Latvija.
 • tiesības piekļūt šiem datiem. Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, mūsu pienākums ir sniegt bezmaksas informāciju par Jūsu datu apstrādi. Pirms personas datu sniegšanas mūsu pienākums ir pārliecināties par Jūsu identitāti, tādējādi nodrošinot, ka informācija par Jūsu datiem netiek nodota trešajām personām.
 • Ja informācija, ko glabā Kongs ir nepilnīga vai nepareiza, Jums ir tiesības prasīt labot jebkādas neatbilstības Jūsu personas datos.
 • tiesības iebilst pret Kongs veikto personas datu apstrādi, ja vairs nepastāv nekāds pienākums tos glabāt;
 • tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu, ja Kongs tos turpina glabāt, izbeidzoties glabāšanas termiņam, kā arī noteiktās situācijās ierobežot datu apstrādi un/vai iegūt elektroniska formāta kopijas no informācijas, kas ir Kongs rīcībā.

Jūs varat pieprasīt šo tiesību izpildi, sazinoties ar Kongs – rakstot uz info@husis.lv vai personīgi birojā Jelgava, Raiņa iela 17, LV-3001, Latvija, un mēs pildīsim pieprasījumā noteiktos labojumus, ciktāl tas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālajiem standartiem.

Izmaiņas politikā

Kongs var pārskatīt šo datu aizsardzības paziņojumu jebkurā laikā, lai ietvertu tajā jaunākos privātuma nosacījumus. Mēs informēsim par visām ietekmējošām izmaiņām šajā daru aizsardzības paziņojumā aprakstīto personas datu apstrādē, izmantojot atbilstošu saziņas kanālu.

Politika un tās spēkā esamība

Kongs strādā, lai aizsargātu jūsu personīgās informācijas privātumu. Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu personiski identificējamās informācijas administrēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu rakstot uz info@husis.lv vai personīgi birojā Jelgavā, Raiņa iela 17, LV-3001, Latvija.

Šo kontaktinformāciju var izmantot arī, lai paziņotu par jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, attiecībā uz atbilstību mūsu datu aizsardzības paziņojumam.

Atbilde tiks sniegta viena mēneša laikā no e-pasta saņemšanas brīža. Ja jūsu jautājums būs sarežģīts vai saņemsim daudz jautājumu, mēs jūs informēsim, ka jautājuma atrisināšanai ir nepieciešams vairāk nekā viens mēnesis, un mēs to risināsim ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no brīža, kad jautājums tika pirmo reizi iesniegts.

Paralēli Jūs paturat tiesības iesniegt sūdzību regulatoram Latvijā, kurš atbild par personas datu aizsardzību, Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).

Drošība

Kongs aizsargā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Kongs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, piemēram, datu šifrēšanu, ugunsmūri, ielaušanās aizsardzību un citus aizsardzības pasākumus.

Kongs ir nodrošinājis atbilstošas apmācības visiem darbiniekiem, kas apstrādā personas datus.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Kongs paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Kongs tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.